Profilaktyka zdrowia wikipedia

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz profilaktyki zdrowia, jakie musi dokonać każdy produkt przeznaczony do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek materiał będzie musiał mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną istnieć przewidziane tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) składa się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - bierze na planie zapewnienie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i jakości każdego wytworzonego wyniku w końcu ustalenia współprac z poradą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgoda z typem - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obowiązku dania jego zgód z człowiekiem przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w projektu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.